Individuální služby

Poskytuji psychoterapeutickou pomoc lidem:

 • kteří se dostali do životní situace, jejíž řešení přesahuje možnosti jednotlivce a vyžaduje spolupráci s důvěryhodným profesionálním průvodcem

 • kteří mají zájem o sebepoznání a osobnostní rozvoj

 • lidem s psychospirituální krizí, lidem hledajícím smysl života (daseinanalýza)

 • lidem, kteří pracují se svými sny a potřebují odborné vedení.

Mými základními terapeutickým nástroji jsou:
naslouchání, dialog, práce s otázkami, jak se ptát, abych porozuměl/a svému pravému Já, pohádky, mýty, aktivní imaginace, analýza snů.

Cílem je:
 1. nalézat hlavní zdroje vnitřních emočních poranění a obtíží ve vnějším prostředí, které spolupůsobí na vznik poruch, konfliktů, krizí.
 2. změna postoje k sobě, k vnějšímu světu, osobnostní růst, změna hodnotového řebříčku a nalezení smyslu bytí.

Při psychoterapeutickém sezení dochází ve zvoleném čase 50 nebo 80 minut k vytvoření terapeutického prostoru, který vyplní terapeut spolu s klientem rozhovorem v atmosféře vzájemného respektu, důvěry, podpory.

Během sezení je nutné vypnout mobil, vystoupit z hektického a rychle plynoucího času mimo konzultační místnost; dovolit si plně se soustředit na svůj vnitřní svět. Klient musí mluvit pravdu a hovořit bez falše a přetvářky. Jedině tak je možné dosáhnout léčebného pokroku. Jako terapeutka jsem připravená působit ve prospěch klientových zájmů a potřeb, být autentická, důvěřovat a být plně k dispozici příběhu klienta.

Při své práci jsem vázaná etickým kodexem ČMPS. Zaručuji zachování důvěrnosti sdělovaných informací v terapii, respektuji profesionální tajemství a ochraňuji soukromí jedince. Jedinou výjimkou je povinnost oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně a prokazatelně dozvím.

Způsob psychoterapie, který používám, je považován za hlubinně-psychologický.

Čerpám ze zdrojů:

 • osobní angažovanost a odborné znalosti

 • skupinová psychoanalytická terapie 

 • jungiánská analytická terapie 

 • aktivní imaginace 

 • gestalt terapie

 • Bowlbyho terapie vazeb

 • hlubinná práce se sny 

 • daseinanalýza.

Terapie je krátkodobá nebo dlouhodobá podle jejích cílů 
a nabízí řešení v oblasti:
 • léčba a uzdravení vnitřních poranění

 • krizové stavy

 • životní prázdnota a beznaděj

 • nízké sebevědomí, nedostatek sebelásky a sebeúcty

 • emoční inteligence

 • hledání, nalezení a dosažení životních cílů

 • mužsko-ženské problémy v životních rolích

 • psychosomatické potíže

 • šarm

 • řešení životních problémů

 • práce na sebepoznání a dalším osobnostním růstu, obnovení kreativity

 • analýza snů a práce na hlubině-psychologických oblastech JÁ

 • témata vlast, domov, rodina

 • komunikační problémy, konflikty, závist, žárlivost, morálka.